Finalizarea pregătirii (extras din OMT nr. 733/2013)

Art. 18. Un cursant FINALIZEAZĂ pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere dacă PROMOVEAZĂ o evaluare susținută în cadrul școlii de conducători auto compusă din două probe, o probă teoretică și o probă practică.

Art. 19. (1) Pregătirea teoretică se finalizează prin promovarea unei evaluări tip grilă, în format electronic, în cadrul școlii de conducători auto unde cursantul a efectuat pregătirea teoretică.
(2) Cursanții care se pregătesc în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C, C1, D sau D1 vor susține o evaluare și cu întrebări specifice categoriilor respective.

Art. 20. Evaluarea tip grilă prevăzută la art. 19, atât din punct de vedere al numărului de întrebări, cât și din punct de vedere al promovabilității, este asemănătoare cu examenul susținut de către cursanți în vederea obținerii permisului de conducere, întrebările care compun această evaluare fiind rezultate din programa disciplinelor predate, structurate în raport cu ponderea acestora în planul de învățământ și elaborate exclusiv pe baza unor materiale publicate.

Art. 21. (1) Rezultatele obținute la evaluarea menționată la art. 19 se comunică individual cursanților în aceiași zi, imediat după corectarea acestora.
(2) Promovarea evaluării menționate la art. 19 se face în condiții similare cu modalitatea de promovare a examenului susținut de cursanți în vederea obținerii permisului de conducere.
(3) Cursanții au obligația să semneze toate documentele printate, aferente evaluării menționate la art. 19 pentru luarea la cunoștință a rezultatului evaluării.

Art. 22. Rezultatul evaluării va fi înscris în catalogul fiecărei grupe de cursanți și în Registrul Național al Cursanților.

Art. 23. Persoanele care nu s-au prezentat la susținerea evaluării prevăzute la art. 19 sau nu au promovat respectiva evaluare, se pot prezenta la o nouă evaluare la data și ora comunicate de managerul activității școlii de conducători auto.

Art. 24. Finalizarea pregătirii teoretice pentru persoanele care nu au promovat sau care nu s-au prezentat la evaluarea prevăzută la art. 23, se va face în condițiile contractuale prestabilite.

Art. 25. Pregătirea practică se finalizează prin susținerea și promovarea unei evaluări practice asemănătoare cu susținerea și promovarea examenului practic pe care cursanții îl susțin în vederea obținerii permisului de conducere, în cadrul școlii de conducători auto unde s-a efectuat pregătirea, cu un instructor auto din cadrul acestei școli de conducători auto.

Art. 26. Evaluarea practică prevăzută la art. 25 este susținută în cadrul școlilor de conducători auto, pe vehicule deținute de către acestea;

Art. 27. (1) Rezultatele obținute la evaluarea practică prevăzută la art. 25 se va comunica individual cursanților în aceiași zi, imediat după susținerea acesteia;
(2) Cursanții au obligația să certifice prin semnătură rezultatul evaluării practice prevzută la art. 26, pentru luarea la cunoștință a rezultatului evaluării.

Art. 28. Rezultatul evaluării practice prevăzută la art. 25 va fi înscris în Registrul Național al Cursanților.

Art. 29. Persoanele care nu s-au prezentat sau nu au promovat evaluarea practică prevăzută la art. 25, se pot prezenta la o nouă evaluare la data și ora comunicate de managerul activității școlii de conducători auto.

Art. 30. Finalizarea pregătirii practice pentru persoanele care nu au promovat sau care nu s-au prezentat la evaluarea practică prevzută la art. 29, se va face în condițiile contractuale prestabilite.

Art. 31. (1) În cazul în care cursantul are obiecții cu privire la rezultatul evaluării practice, poate solicita conducerii școlii de conducători auto repetarea acesteia cu un alt instructor auto.
(2) Repetarea evaluării practice prevzută la alin.(1) se va face în prezența managerului activității școlii de conducători auto, care va contrasemna documentele aferente respectivei reevaluări.

Art. 32. Pregătirea în vederea obținerii permisului de conducere se consideră finalizată dacă din documentele școlare, întocmite în condițiile prezentei metodologii, reiese că persona în cauză:
a) a efectuat în totalitate numărul de ore de pregătire teoretică și practică stabilite prin contractul de școlarizare și evidențiate în documentele școlare;
b) a susținut și promovat evaluarea teoretică și practică din cadrul școlii de conducători auto;
c) îndeplinește condițiile inițiale de admitere la curs;

Art. 33. (1). Perioada de pregătire teoretică și practică efectuată în cadrul unei școli de conducători auto pentru una sau mai multe din categoriile A, A1, B, B1, B1E, BE nu poate depăși 6 luni.
(2) Perioada de pregătire teoretică și practică efectuată în cadrul unei școli de conducători auto pentru una sau mai multe din categoriile C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, Tr, Tv, Tb nu poate depăși 9 luni.
(3) În cazul depășirii termenelor prevăzute la alin. (1) sau alin. (2) pregătirea teoretică și practică a cursantului în vederea obținerii permisului de conducere se poate face doar după încheierea unui alt contract de școlarizare cu o școală de conducători auto, pentru un nou curs întreg de pregătire.

Art. 34. După finalizarea pregătirii și promovarea evaluării teoretice și practice, școala de conducători auto va elibera fișa de școlarizare care se înmânează fiecărui cursant care a absolvit școala respectivă. Copia acesteia va fi atașată la dosarul fiecărui cursant.

Art. 35. (1) În cazul în care un cursant care a finalizat pregătirea teoretică și practică minimă obligatorie solicită efectuarea unei pregătiri practice suplimentare, școala de conducători auto va elibera cursantului o adeverință, al cărui model este prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta Metodologie.
(2) În situația în care un cursant solicită unei școli de conducători auto să desfășoare activitate de pregătire practică suplimentară, acesta se va înscrie în Registrul Național al Cursanților, încheindu-se în prealabil un act adițional la contractul de școlarizare dintre cursant și școală.
(3) Pe toată durata efectuării pregătirii practice suplimentare, cursanții au obligația de a avea asupra lor actul de identitate și adeverința prevăzută la alin. (1) pe care le prezintă, la cerere, organelor de control.
(4) O copie a adeverinței prevăzute la alin. (1) se va arhiva la dosarul cursantului respectiv.