Aceasta operatiune de radiere se efectueaza numai simultan cu înmatricularea temporara pentru export. Se excepteaza cazurile în care vehiculul este deja exportat si se prezinta dovada exportului sau a unei înmatriculari în strainatate.

Documente necesare:

  • cerere tip radiere completata semnata (stampilata ) de catre proprietar;
  • certificatul de înmatriculare ;
  • placutele cu numar de înmatriculare ;
  • cartea de identitate a vehiculului original si copie;
  • fisa de înmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementarilor legale, completata cu datele si semnatura (stampila) proprietarului
  • documentul care atesta exportul vehiculului (document vamal românesc de export, document strain vamal de import, document de înmatriculare în strainatate sau alte înscrisuri oficiale straine din care rezulta exportul ori înmatricularea în strainatate, contract vânzare/cumparare).
  • trei exemplare completate ale certificatului de radiere;
  • actul de identitate al proprietarului, în original si în copie.

Persoana juridica solicitanta a înmatricularii trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lânga documentele prevazute anterior si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.

Pentru entitati care nu au personalitate juridica ( notari, avocati, etc.)in afara documentelor mai sus-mentionate ,acestea vor prezenta copia actului de infintare sau a autorizatiei de functionare/inregistrare si copia certificatului de inregistrare fiscala.