• cererea tip completata ,semnata (stampilata ) de proprietar ;
  • dovada asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, (durata autorizarii nu poate depasi data la care expira asigurarea obligatorie );
  • dovada de plata a taxei de autorizare provizorie a circulatiei;
  • originalul si copii ale documentelor care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
  • actul de identitate al solicitantului, în original si în copie sau, în cazul persoanei juridice, documente care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, în copie;
  • dovada de plata a contravalorii placutelor cu numar provizoriu de inmatriculare;
  • dovada de plata a contravalorii autorizatiei de circulatie provizorie;
  • originalul si copia declaratiei sau a chitantei vamale pentru vehiculele de provenienta straina care provin din afara U.E. pentru care se solicita înmatricularea în România, cu exceptia primei autorizari.
  • documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine in original, ,in copie si traducere legalizata dupa acestea ;


Persoana juridica solicitanta trebuie sa depuna la serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent, pe lânga documentele prevazute anterior si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, în copie.

Pentru entitati care nu au personalitate juridica ( notari, avocati, etc.)in afara documentelor mai sus-mentionate ,acestea vor prezenta copia actului de infintare sau a autorizatiei de functionare/inregistrare si copia certificatuluide inregistrare fiscala.